Εταίροι

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

UAB Kauno Petrasiunu darbo rinkos mokymo centras – Λιθουανία

Το UAB Kauno Petrasiunu darbo rinkos mokymo centras – Λιθουανία“ αποτελείται από ειδικούς διαφόρων επαγγελμάτων από το 1958. Είναι ένα σύγχρονο ίδρυμα ΕΕΚ με συνεχή βελτίωση, το οποίο διαθέτει βαθιές ρίζες και εκτεταμένη διδακτική εμπειρία. Κύρια δραστηριότητα του ιδρύματος ΕΕΚ είναι η παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα επάγγελμα ή να βελτιώσουν τα προσόντα τους. Βοηθά επίσης τις επιχειρήσεις να βρουν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική πολιτική, να παράσχουν υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης της περιφέρειας Κάουνας και άλλων περιοχών. Η στρατηγική του κέντρου μας είναι να εργαζόμαστε αποτελεσματικά για την εφαρμογή και την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, προσανατολισμένης στις αγορές εργασίας της Λιθουανίας και της ΕΕ. Αναζητούμε συνεχώς εταίρους και αυξάνουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας έτσι ώστε να ενισχύσουμε την εμπειρία μας στην προετοιμασία προτάσεων για έργα της ΕΕ και τη συμμετοχή σε αυτά. Το ίδρυμα συνεργάζεται εντατικά με τις ανταλλαγές εργατικού δυναμικού, τους δήμους και τους εργοδότες της χώρας, ώστε οι άνεργοι πολίτες να είναι σε θέση να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το κέντρο αφορούν σε επαγγέλματα όπως οικοδόμοι, βαφείς, κτίστες, κατασκευαστές κτιρίων ανθεκτικών στον χειμώνα, συντηρητές οικοδομών, ξυλουργοί – χειριστές μηχανημάτων, χειριστές υδροηλεκτρικής ενέργειας, οξυγονοκολλητές, οδηγοί ηλεκτρικών ανυψωτικών οχημάτων, κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία και ασφάλεια, τέχνη, συντήρηση πρασίνου και ανθών, ραπτική και άλλοι τομείς επαγγελματικών προσόντων.

C.I.P Citizens in Power – Κύπρος

Ο CIP είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνική και αστική ζωή, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν κατάρτιση που σχετίζονται με διάφορους τομείς, όπως εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης), ένταξη, επιχειρηματικότητα και επιχειρήσεις, πολιτισμός, αγορά εργασίας και διά βίου μάθηση. Ο CIP στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της διά βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο CIP έχει μια συνεχή συνεργασία με τα κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο για την ανάπτυξη έργων, κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού. Ο CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εκπαίδευσης που έχουν εμπειρία τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση. Αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο θεωρείται ικανό να συμβάλει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες του CIP και των συνεργατών του.

Asociación Valencia Inno Hub – Ισπανία

Ο Innohub είναι ένας ισπανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε με στόχο να συνδυάσει το ταλέντο με την τεχνολογία, καθώς και με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Αυτός ο ΜΚΟ στοχεύει στην προώθηση δράσεων επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εκπαίδευσης, στηρίζοντας το τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και την αγορά εργασίας. Σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη έμφαση στις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και την οικονομική και κοινωνική τους ένταξη, ο Innohub πιστεύει στην ανάγκη αλλαγής του οικονομικού μοντέλου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο ανταγωνιστική οικονομία που θα προσφέρει προστιθέμενη αξία, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία στις εταιρείες και τα άτομα μας, και θα στηρίζει τους νέους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω αλλαγή θα συνεχιστεί και αργότερα. Μέσω της καθοδήγησης και της εκπαίδευσης, ο Innohub στηρίζει τους νέους, τους επιχειρηματίες και τα άτομα από μειονεκτούσες ομάδες που αντιμετωπίζουν διάφορα είδη αποκλεισμού όπως έφηβους και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες, ενδυναμώνοντάς τους και αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και τις δεξιότητες αυτό-απασχόλησης. Με αυτή την πρόθεση, ο Innohub αναπτύσσει πολλές δραστηριότητες με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα/οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους τους, προσφέροντας: εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δικτύωση που σχετίζονται με διάφορα θέματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, ιδίως σχετικά με την καινοτομία, την προσωπική ανάπτυξη, τις οριζόντιες δεξιότητες, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επιχειρηματικότητα, τη διεθνοποίηση και τη χρηματοδότηση καθώς και την παροχή καθοδήγησης σε μειονεκτούσες ομάδες και επίδοξους επιχειρηματίες από διαφορετικά υπόβαθρα. Τα τελευταία χρόνια, ο Innohub απέκτησε σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων της ΕΕ, η οποία έχει αναπτύξει τη δυνατότητα να προσεγγίζει περισσότερα άτομα και οργανισμούς που μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Innohub.

IASIS – Ελλάδα

Η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποϊδρυματοποίησης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική αναμόρφωση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει επίσημη εγγραφή ως Ιδιωτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και ειδική εγγραφή σε λίστες Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας. Ο οργανισμός διαθέτει επίσης ένα Σύστημα Διαχείρισης Ικανότητας πιστοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσία/Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα είτε διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, και σε ενήλικες μαθητές στον ανθρωπιστικό τομέα.

MOBILIZING EXPERTISE AB – Σουηδία

Η Mobilizing Expertise ή αλλιώς Mexpert είναι μια κοινωνική επιχείρηση της Σουηδίας για σκανδιναβικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα. Είμαστε εδώ για τους ανθρώπους, τους τόπους και τις κοινότητες,
Παροχή κατάρτισης, δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων, κινητοποίηση εθελοντών για τον επαγγελματισμό, διαχείριση έργων, προώθηση της επιχειρηματικότητας.Εκτιμούμε τη γνώση των ανθρώπων. Πιστεύουμε στους ανθρώπους και ότι η γνώση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Ό,τι κι αν κάνουμε, θέλουμε να είναι: διαχειρίσιμο, κατανοητό και κυρίως ουσιαστικό.Θέλουμε να φέρουμε κοντά ανθρώπους, μέρη και έργα για να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για μια καλύτερη Σουηδία, Ευρώπη και κόσμο.Η δράση μας είναι να σχεδιάσουμε την εκπαίδευση για όλους μέσω της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργικότητας και της ανθεκτικότητας.

LAI-MOMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Ιταλία

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός Lai-momo ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως: κοινωνικά και μεταναστευτικά θέματα, σχολική εκπαίδευση και κατάρτιση, επικοινωνία και εκδόσεις. Εδώ και χρόνια ασχολείται με προγράμματα προσαρμογής και ένταξης αλλοδαπών πολιτών προσφέροντας μαθήματα Ιταλικών μέχρι το επίπεδο 2, διαθέτοντας γραφεία πληροφόρησης και παροχής εξειδικευμένων συμβουλών, έργα ανάπτυξης της κοινότητας, δραστηριότητες με εργαστήρια, κατάρτιση εκπαιδευτικών, γλωσσικών-πολιτιστικών διαμεσολαβητών και προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, ειδικεύεται στην επικοινωνία, την έρευνα, την παροχή τεχνικής βοήθειας και σε δραστηριότητες που προάγουν τον πολιτισμό σε διάφορα θέματα, από τη μετανάστευση και το άσυλο έως την πολιτιστική συνεργασία με την Αφρική, από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έως την εκπαίδευση για την ανάπτυξη. Ειδικότερα, τα σχέδια στον κοινωνικό τομέα αποσκοπούν στην προώθηση της ευημερίας των ατόμων και των ομάδων ξένης καταγωγής σε δύσκολες καταστάσεις και έχουν ως γενικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων και των κοινοτήτων. Η προσέγγιση που ακολουθείται βασίζεται στην υποστήριξη της διαδρομής των ατόμων και των ομάδων, από συστημική άποψη ενώ ακολουθεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις, δίνοντας προσοχή σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τις κοινότητες και προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξης. Ο κοινωνικός τομέας του συνεταιρισμού είναι διαρθρωμένος σε τομείς που επιβλέπονται από συντονιστές που είναι υπεύθυνοι για διάφορα έργα και από ειδικό προσωπικό εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε μεμονωμένες δραστηριότητες, διαρθρωμένες σε ομάδες εργασίας διαφόρων επαγγελμάτων. O Lai-momo εφαρμόζει επίσης το Περιφερειακό Δίκτυο κατά των Διακρίσεων, το οποίο προωθεί την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ατόμων και των κοινοτήτων και συνεργάζεται ενεργά για την υποστήριξη των θυμάτων διακρίσεων. Ο Lai-momo είναι ιδρυτικό μέλος της ASGI – Associazione Studi Giuridici Immigrazione (Ένωση Σπουδών Μεταναστευτικού Δικαίου) της Περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια , με την οποία συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια. Από την ίδρυσή του, ο Lai-momo είναι ο εκδότης του περιοδικού Africa e Mediterraneo, μια εξαμηνιαία έκδοση που παρουσιάζει αρχεία πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την κοινωνία των αφρικανικών χωρών και τη διεθνή μετανάστευση, ειδικά μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης.