Σχετικά με το έργο

Σχετικά με το έργο

Το έργο INTEL σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων διαφορετικών ηλικιών στην Ευρώπη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά εμπόδια στη μάθηση, καθώς και για την προώθηση της ένταξης, του διαγενεακού, διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και της ενεργούς συμμετοχής των νέων πολιτών της ΕΕ γενικά.

Στόχοι

Συνολικά, εκτιμάται ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων διαγενεακής μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων θα διευκολύνει τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ ενηλίκων εκπαιδευόμενων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα θα εμπλουτίσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να μπορούν να χειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που έχουν προκύψει στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

number-one

Επέκταση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και του λοιπού προσωπικού που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες.

number-one(1)

Προώθηση καινοτόμων παιδαγωγικών και μεθόδων διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ ομάδων διαφόρων γενεών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών δεξιοτήτων με δημιουργικούς, συνεργατικούς και αποτελεσματικούς τρόπους.

number-one(2)

Προώθηση της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης ενηλίκων και της αυξανόμενης χρήσης της ψηφιακής μάθησης.

number-one(3)

Υποστήριξη της δημιουργίας ευέλικτων διαδρομών μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Παραδοτέα του Έργου

INTEL 1

Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

INTEL 2

Διαδικτυακή Πλατφόρμα

INTEL 3

Διαδραστικός Οδηγός