Ενότητα 1: Θεωρητικά θεμέλια και οφέλη της διαγενεακής μάθησης

Στόχοι μάθησης

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  1. Να προσδιορίσουν τουλάχιστον πέντε οφέλη της διαγενεακής μάθησης (IL)
  2. Να απαριθμήσουν τουλάχιστον πέντε θετικά αποτελέσματα της IL για κάθε γενιά
  3. Να περιγράψουν πώς οι πρακτικές μεταξύ των γενεών συμβάλλουν σε έναν εργασιακό χώρο χωρίς αποκλεισμούς
  4. Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στις πρακτικές μάθησης μεταξύ των ενηλίκων και των νεότερων γενεών
  5. Να αναγνωρίζουν πώς η πρακτική μεταξύ των γενεών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς

Διαγενεακά προνόμια

Διαγενεακή Μάθηση

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων