Ενότητα 2 : Διαπολιτισμικός και Διαθρησκειακός διάλογος

Στόχοι μάθησης

Με τα χρόνια, λόγω της διαφορετικότητας που υπάρχει στις κοινωνίες μας, έχει προκύψει η ανάγκη να εξηγηθούν και να διευκρινιστούν νέες έννοιες που έχουν προκύψει, όπως η «πολυπολιτισμικότητα» και η «διαθρησκεία».

Έτσι, σε αυτήν την ενότητα, θα:

  • Περιγράψτε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση μεταξύ των γενεών για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και του διαθρησκευτικού διαλόγου.
  • Δημιουργήστε μια ανταλλαγή σεβασμού μεταξύ ατόμων και ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο ή κοσμοθεωρία.

Η ΓΝΩΣΗ

  • Τονίστε τη σημασία του τρόπου με τον οποίο η διαγενεακή εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει την πολυπολιτισμικότητα και τον διαθρησκευτικό διάλογο.
  • Προσδιορίστε διάφορους τρόπους διαγενεακών, πολυπολιτισμικότητας και διαθρησκευτικών συναντήσεων/ανταλλαγών για την προώθηση της ένταξης και των διαφορετικών απόψεων.
  • Περιγράψτε πώς οι πρακτικές και τα έργα μεταξύ των γενεών μπορούν να συμβάλουν σε κοινότητες και χώρους εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Εφαρμόστε διαφορετικούς τρόπους για να ενθαρρύνετε τη συνεργασία μεταξύ των γενεών και να μετατρέψετε κάθε πιθανή σύγκρουση σε ευκαιρία μάθησης.
  • Χρησιμοποιήστε την ενεργητική ακρόαση, τον διάλογο και την ερώτηση για να διευκολύνετε και να υποστηρίξετε τη μάθηση.
  • Χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά μεθοδολογίες διδασκαλίας που βασίζονται στην τέχνη.