Ενότητα 3: Ψηφιακά εργαλεία στη διαγενεακή μάθηση

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Γνώσεις:

  • γνωρίζουν πώς να ενσωματώνουν και να χρησιμοποιούν διάφορα ψηφιακά εργαλεία ή τεχνολογίες με τον κατάλληλο τρόπο,
  • γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν διαδικτυακές συσκέψεις, να κάνουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις, και να ενσωματώνουν πολυμέσα, παιχνιδοποίηση, πόρους που βασίζονται στη διαγενεακή μάθηση,
  • παρουσιάζουν τον τρόπο σχεδιασμού της αξιολόγησης των μαθητών στη διαγενεακή μάθηση.

Δεξιότητες:

  • χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης και να επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο,
  • χρησιμοποιούν προγράμματα/εφαρμογές όπως Zoom / Google Meets / Microsoft Teams, να δημιουργούν περιεχόμενο παρουσιάσεων και μαθημάτων με Microsoft PowerPoint / Canva, να ενσωματώνουν πολυμέσα σε μαθήματα όπως το YouTube, και να χρησιμοποιούν παιχνιδοποίηση ως σταυρόλεξο, παζλ, κ.λπ.,
  • χρησιμοποιούν εργαλεία αξιολόγησης, διαδικτυακά ερωτηματολόγια όπως Google Forms / Lime survey.

Ευθύνες και αυτονομία:

  • καθοδηγούν την επιλογή και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες των μαθητών,
  • αξιολογούν τις διαγενεακές πρακτικές με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων μέσω ασκήσεων, εξετάσεων, και πραγματικής εργασίας στην τάξη.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων