Ενότητα 4: Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των γενεών

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν για τη διαδικασία διατήρησης και ανταλλαγής βιογραφικών αφηγήσεων και ιστοριών ζωής ως αποτελεσματική μεθοδολογία διαγενεακής μάθησης,
  • γνωρίζουν το πώς οι δημιουργικές τέχνες μπορούν να χρησιμεύσουν ως τεχνική που εμπνέει διαφορετικές γενιές να συμμετέχουν σε διαγενεακές μαθησιακές εμπειρίες,
  • έχουν γνώση του τρόπου με τον οποίο η αφήγηση ιστοριών (είτε φυσική είτε ψηφιακή) αντιμετωπίζει ζητήματα που ανακύπτουν από διαφορετικές γενιές, όπως α) η έλλειψη εμπιστοσύνης στην τεχνολογία, β) η κοινωνική απομόνωση, και γ) οι ελάχιστες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με νεότερους ανθρώπους,
  • παρατηρούν και να παρακολουθούν τον μαθησιακό αντίκτυπο της διαγενεακής αφήγησης στους συμμετέχοντες.