Ενότητα 5: Διαχείριση ετερογενών ομάδων

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Αυτή η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με:

  • Τη σύνδεση των διαφορετικών γενεών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και την υπέρβαση των εμποδίων
  • Την αντιμετώπιση των στερεότυπων σχετικά με την ηλικία μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων.
  • Την προσβασιμότητα και τη συμπεριληπτικότητα των διαγενεακών δραστηριοτήτων και έργων.
  • Τη χρήση μεθοδολογιών στη διαγενεακή μάθηση που βασίζονται στην τέχνη για τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας, στο πλαίσιο συνεργασίας με ετερογενείς ομάδες.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων