Ενότητα 6: Ο σχεδιασμός ενός διαγενεακού έργου

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας 6, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

Γνώσεις:

 • Να κατανοούν τους προτρεπτικούς παράγοντες και τις επιρροές κάθε διαφορετικής γενεάς, ώστε να εντοπίζουν κοινά χαρακτηριστικά και τάσεις μεταξύ των μαθητών.
 • Να επιδεικνύουν κατανόηση σχετικά με τα διάφορα στάδια ενός προγράμματος διαγενεακής μάθησης και ικανότητα καθορισμού των μαθησιακών στόχων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Να επιδεικνύουν κατανόηση των στρατηγικών επικοινωνίας και ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικά ακροατήρια/μαθητές-στόχους. Καθορισμός του τρόπου συνεργασίας και εκτίμηση των ιδιαίτερων. γνωρισμάτων κάθε γενιάς.
 • Να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην προσέγγιση ατόμων διαφορετικών γενεών.

Δεξιότητες:

 • Nα αναπτύσσουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες με βάση τα ενδιαφέροντα, τις μορφωτικές ανάγκες και τα μοντέλα των διαφόρων ηλικιακών ομάδων.
 • Να αξιοποιούν την ηλικιακή και πολιτισμική ποικιλομορφία προς όφελος των εκπαιδευομένων.
 • Να κατανέμουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις ευθύνες, με βάση τις υπάρχουσες δεξιότητες και τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα κάθε εκπαιδευόμενου.
 • Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις αιτίες των προκλήσεων που προκύτπουν μεταξύ των γενεών.
 • Να ανταποκρίνονται ανάλογα σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζει η διαγενεακή τους ομάδα.
 • Να αξιοποιούν τα κοινά χαρακτηριστικά που εντοπίζουν μεταξύ των γενεών, προκειμένου να φέρνουν κοντά τους συμμετέχοντες σε ένα διαγενεακό πρόγραμμα.

Ευθύνες και Αυτονομία:

 • Να επιδεικνύουν ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης μιας πιθανής κρίσης που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια μις διαγενεακής εκπαιδευτικής δράσης/ δρστηριότητας
 • Να επιδεικνύουν ικανότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην καθοδήγηση μιας διαγενεακής ομάδας.
 • Να αξιολογούν διαρκώς τα μαθησιακά αποτελέσματα και να υποστηρίζουν την εξεύρεση λύσεων σε διάφορα προβλήματα επικοινωνίας με βάση την τήρηση ενός κοινού στόχου.
 • Να μεταφέρουν στους εκπαιδευόμενους την ικανότητα να σχεδιάζουν το δικό τους διαγενεακό μαθησιακό έργο/δραστηριότητα.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων