Περαιτέρω αναγνώσεις

https://www.canva.com/

Πολυπολιτισμικότητα: Ορισμός, Θεωρία και Χαρακτηριστικά:

https://www.sampoernauniversity.ac.id/understanding-multiculturalism-definition-theory-and-characteristics/

Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα: επαναπροσδιορισμός της εθνικότητας και της αλληλεγγύης

https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-018-0082-6

Διαφορετικές Θρησκείες του Κόσμου: Επισκόπηση & Γεγονότα | Κύρια θρησκευτικά πιστεύω

https://study.com/academy/lesson/different-religions-world-overview-facts.html