Υποενότητα 2 Η γνώση και οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαγενεακή μάθηση