Θέμα 1: Καθορισμός των σκοπών και των στόχων

Για τον επιτυχή σχεδιασμό και εκτέλεση ενός προγράμματος διαγενεακής μάθησης, υπάρχουν μερικές πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Η πρώτη πτυχή την οποία θα πρέπει εξετάσετε είναι ο καθορισμός των στόχων του προγράμματος.

Αναρωτηθείτε:

– Τι πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος;

– Τι θέλω να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτή την εμπειρία;

– Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος και σκοπός του προγράμματος;

Οι σκοποί αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Ένας καλός τρόπος για να καθορίσετε τους στόχους σας είναι να ακολουθήσετε τη μέθοδο SMART, που προέρχεται από τα αρχικά των πιο κάτω αγγλικών όρων αναφορικά με τους στόχους (Ogbeiwi, 6):

Specific (Συγκεκριμένος) = Σε ποιους και σε τι απευθύνεται;

Measurable (Μετρήσιμος)= Πόση αλλαγή αναμένεται;

Attainable (Επιτεύξιμος) = Μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος;

Realistic (Ρεαλιστικός) = Αντιμετωπίζει αυτός ο στόχος το εύρος του προβλήματος;

Time-bound/Timely (Χρονικά οριοθετημένος) = Πόσο καιρό θα πρέπει να διαρκεί το έργο; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;