Θέμα 1: Τι είναι η αλληλεπίδραση;

Η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί στοιχειώδες και εγγενές χαρακτηριστικό των ανθρώπινων όντων. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι «όσο πιο ευχάριστες είναι οι κοινωνικές συναναστροφές τόσο πιο θετικές είναι οι επιπτώσεις που έχουν στην ευημερία» των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές.

Είναι επίσης προφανές ότι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ανήκουν κάπου και να δημιουργούν δεσμούς – οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω της συναναστροφής με άλλους. Εάν αυτές οι συναναστροφές αυτές είναι αποτελεσματικές και ουσιαστικές, τότε αναφέρονται ως επικοινωνία. (Al-alawneh, M., 2019).

Τι χρειάζεται όμως για να εμπλακούμε σε μια θετική και ουσιαστική συναναστροφή με άλλους;

Οι άνθρωποι πρέπει να διαθέτουν «κοινωνικές δεξιότητες», καθώς αυτές θα τους βοηθήσουν να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά στις κοινωνικές τους συναναστροφές.

Ορισμένα κριτήρια που καθορίζουν την ικανότητα των ανθρώπων για κοινωνικοποίηση είναι τα εξής:

  • Διάλογος
  • Διαύγεια
  • Κατανόηση
  • Αποδοτικότητα
  • Ικανοποίηση
  • Αποτελεσματικότητα
  • Καταλληλόλητα

Τι ισχύει σχετικά με τις δεξιότητες αλληλεπίδρασης σε διαγενεακές καταστάσεις;

Οι ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να αναπτύξουν και να διατηρήσουν φιλίες, επειδή σταδιακά μειώνεται η ικανότητά τους για επικοινωνία και σύνδεση με τους άλλους, γεγονός που τους οδηγεί να βιώνουν κάποιο βαθμό κοινωνικής απομόνωσης. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί να έχει θετική επίδραση στις επικοινωνιακές και συνομιλιακές τους δεξιότητες.

Ορισμένες έννοιες που πρέπει να έχουν κατά νου τόσο οι νεότερες ηλικιακά ομάδες όσο και οι μεγαλύτερες, σύμφωνα με τους Hajek και Giles είναι:

  • Να έχουν ενσυνειδητότητα, να είναι ανοιχτοί σε νέες πληροφορίες και να ενημερώνονται για νέες προοπτικές
  • Να έχουν επίγνωση της παρουσίας τους
  • Να έχουν επίγνωση της κατάστασής τους