Θέμα 1: Φέρνοντας διαφορετικές γενιές κοντά σε μαθησιακές δραστηριότητες

Η ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών δεν είναι κάτι νέο. Ενώνοντας όμως διαφορετικές γενιές σε επιτυχημένες μαθησιακές δραστηριότητες, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές:

  • Εάν η δραστηριότητα βοηθά πραγματικά στην άρση των φραγμών μεταξύ των γενεών,
  • Κίνητρα των εμπλεκόμενων ομάδων· Οι ηλικιωμένοι είναι πρόθυμοι να μεταδώσουν δεξιότητες και γνώσεις, ωστόσο είναι έτοιμοι οι νέοι να λάβουν αυτή τη γνώση;
  • Πώς μπορούν οι νέοι να παρακινηθούν να μάθουν από την παλαιότερη γενιά; Πώς μπορούν να πειστούν ότι η γνώση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για δικό τους όφελος και όφελος της κοινότητας;
  • Να είστε ευαίσθητοι στο υπόβαθρο και τις προηγούμενες εμπειρίες και αντιλήψεις των ανθρώπων
  • Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα του προγράμματος; Είναι ωφέλιμο για όλες τις γενιές που συμμετέχουν;
  • Το περιεχόμενο και οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι ελκυστικά τόσο για τους μεγαλύτερους όσο και για τους νεότερους συμμετέχοντες. Η γνώση σχετικά με τους συμμετέχοντες θα δώσει μια καλύτερη ιδέα για το σε τι θα χαρούν να συμμετάσχουν.
  • Η διαγενεακή μάθηση τείνει να λειτουργεί καλύτερα εκτός των παραδοσιακών τάξεων και της μάθησης που βασίζεται σε ομάδες. Ο χώρος μάθησης πρέπει να είναι άνετος για όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες.
  • Η ευελιξία είναι εξαιρετικά σημαντική σε όλες τις δραστηριότητες. Εάν μια δραστηριότητα γίνεται πολύ προκλητική ή προκαλεί πλήξη στους συμμετέχοντες, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας για να αυξηθεί η θετική δέσμευση.
  • Πώς να αξιολογηθεί η επιτυχία του προγράμματος/δραστηριοτήτων μάθησης μεταξύ των γενεών; Η αξιολόγηση του προγράμματος παρέχει επίσης την ευκαιρία να εντοπιστούν οι προκλήσεις για τη διαγενεακή μάθηση και βοηθά στον σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων.
  • Πώς να γιορτάσετε την επιτυχία και τις νέες σχέσεις και πώς να διατηρήσετε τις σχέσεις;

Βίντεο: Προγράμματα μάθησης μεταξύ γενεών