Θέμα 2: Ένα εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων

Όπως επισημαίνει ο Torradeflot (2012), ο διαθρησκευτικός και ενδοθρησκευτικός διάλογος, καθώς και ο διαπιστευτικός και ο ενδοθρησκευτικός διάλογος, αποτελούν βασική προτεραιότητα οποιασδήποτε πρωτοβουλίας διαθρησκευτικού διαλόγου εμπνευσμένη από το δόγμα του ΟΗΕ. Η πολιτιστική πολυμορφία εκδηλώνεται σημαντικά στη θρησκευτική ποικιλομορφία και την ποικιλομορφία των πεποιθήσεων και πρέπει να μεταδίδεται θετικά μέσω του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών. Ο διάλογος είναι ένα προνομιακό και απαραίτητο εργαλείο για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (Torradeflot, 2008).

https://www.canva.com/