Θέμα 2: Αποκτηθείσες γνώσεις μετά από μια διαγενεακή αλληλεπίδραση

Τα διαγενεακά προγράμματα ενισχύουν διάφορες δεξιότητες τόσο σε νεαρότερα όσο και σε μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα.

Για τους νέους:

  • Επικοινωνία
  • Ευρύτερες κοινωνικές δεξιότητες
  • Αυξημένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

Για τους ηλικιωμένους

  • Περισσότερη δράση
  • Περιορισμός της απομόνωσης
  • Δυνατότητα σύναψης σχέσεων
  • Ανανέωση της αυτοεκτίμησης