Θέμα 2: Επιλογή δραστηριοτήτων

Έχοντας θέσει τους στόχους και τους σκοπούς ενός διαγενεακού προγράμματος, το επόμενο βήμα είναι να σκεφτείτε τις  δραστηριότητες που πρόκειται να συμπεριλάβετε.

Οι δραστηριότητες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και τα αποθέματα ενέργειας των συμμετεχόντων, επομένως είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τη δυναμική της ομάδας, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές των μελών της. Λάβετε υπόψη ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που έχουν προετοιμαστεί.

Δεδομένου ότι στα διαγενεακά προγράμματα συμμετέχουν και ηλικιωμένα άτομα, οι προτεινόμενες δραστηριότητες πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες.

Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που πρέπει να σκεφτείτε:

  • Ποιο είναι το επίπεδο ενέργειας των συμμετεχόντων;
  • Οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται για έναν πιο παθητικό ή ενεργό ρόλο;
  • Πόσο ικανοί θα είναι οι συμμετέχοντες κατά την ολοκλήρωση της εργασίας;

Στόχος σας, κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, είναι να διασφαλίσετε ότι:

  • Όλοι οι συμμετέχοντες θα τις απολαύσουν
  • Οι εργασίες θα έχουν νόημα για όλους τους συμμετέχοντες
  • Μέσω των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ή διατηρήσουν την αυτοεκτίμησή τους
  • Τη διαμόρφωση ενός φιλικού κλίματος για όλους τους συμμετέχοντες
  • Η ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων θα βελτιωθεί