Θέμα 3: Αντίκτυπος στην κοινωνία

Η UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών), στην Οικουμενική Διακήρυξη για την Πολιτιστική Πολυμορφία, υπογραμμίζει στο άρθρο 2 τη σημασία του πολιτισμικού πλουραλισμού ως θετικής πολιτικής απάντησης στο γεγονός της πολιτιστικής πολυμορφίας στις σύγχρονες κοινωνίες.

«Άρθρο 2 – Από την πολιτιστική πολυμορφία στον πολιτισμικό πλουραλισμό:

Στις ολοένα και πιο διαφοροποιημένες κοινωνίες μας, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε την αρμονική αλληλεπίδραση και την προθυμία για συμβίωση ατόμων και ομάδων με πολλαπλές, ποικίλες και δυναμικές πολιτισμικές ταυτότητες.

Οι πολιτικές που ευνοούν την ένταξη και τη συμμετοχή όλων των πολιτών εγγυώνται την κοινωνική συνοχή, τη ζωτικότητα της κοινωνίας των πολιτών και την ειρήνη. Ορισμένος με αυτόν τον τρόπο, ο πολιτισμικός πλουραλισμός είναι η πολιτική απάντηση στο γεγονός της πολιτισμικής πολυμορφίας. Αδιάσπαστος από ένα δημοκρατικό πλαίσιο, ο πολιτιστικός πλουραλισμός ευνοεί τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων που τρέφουν τη δημόσια ζωή».

https://www.canva.com/