Θέμα 3: Πώς ανταλλάσσουμε ιδέες

Όταν μιλάτε με άλλα άτομα και ανταλλάσσετε ιδέες για πολιτιστικά θέματα, αυτή η ανταλλαγή:

– θα πρέπει να είναι μια ανοιχτή και σεβαστή ανταλλαγή ιδεών

– μπορεί να είναι μεταξύ ατόμων ή σε ομάδα

– οι εμπλεκόμενοι μπορούν να έχουν διαφορετικό θρησκευτικό υπόβαθρο και πολιτιστική κληρονομιά

– θα πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό

Βοηθά να:

– Αντιμετωπίσετε και να συμβιβαστείτε με τη ζωή σε έναν ποικιλόμορφο και πολυπολιτισμικό κόσμο.

– Εκπληρώσει μια ευθύνη

– Προετοιμάζει για την παγκόσμια εκπαίδευση του πολίτη

Οι κύριες αξίες της διαπολιτισμικής μάθησης είναι:

– ανθρώπινα δικαιώματα

– κοινωνική δικαιοσύνη

– ποικιλία

– ισότητα των φύλων

– παγκόσμια βιωσιμότητα