Θέμα 4: Διαφορά μεταξύ πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας

Πολυπολιτισμικότητα: αναφέρεται στην ύπαρξη πολλών πολιτισμών που ζουν μαζί στον ίδιο γεωγραφικό ή κοινωνικό χώρο, αλλά χωρίς να συνεπάγεται επιρροή ή ανταλλαγή μεταξύ τους, χωρίς επαφή με την τοπική κοινότητα. Δεν υποστηρίζει την αφομοίωση εθίμων ξένων στη δική του κουλτούρα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Για παράδειγμα, ένα μαθητικό σώμα που προέρχεται από διαφορετικές χώρες ή περιοχές, το οποίο αλληλεπιδρά μόνο με εκείνους που μοιράζονται αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο, τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης.

Η διαπολιτισμικότητα, ωστόσο, υποστηρίζει τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών στον ίδιο χώρο και, επιπλέον, δεσμεύεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους χωρίς την υπεροχή οποιασδήποτε πολιτιστικής ομάδας. Η διαπολιτισμικότητα βασίζεται σε αξίες, όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ανάπτυξη κάθε ομάδας και η ενσωμάτωση. Επίσης, βασίζεται στον διάλογο για την επίλυση πιθανών συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν. Για παράδειγμα, μια τάξη, όπου μαθητές από διαφορετική γεωγραφική προέλευση αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ισότιμη βάση, τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης.