Θέμα 5: Στόχοι μάθησης μεταξύ των γενεών

  • Δημιουργεί μια διαγενεακή μεθοδολογία για την εκμάθηση νέων αξιών στα σχολεία, ενσωματώνοντας άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε δραστηριότητες.
  • Δημιουργεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών. Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τους νέους να μάθουν τοπικά έθιμα και πρακτικές στην κοινότητα. Αυτό γίνεται με την ενεργοποίηση τοπικών σχολείων και κέντρων σημείων συνάντησης στην κοινότητα, ώστε να είναι χώροι για τέτοιες διαδραστικές δραστηριότητες μεταξύ ηλικιωμένων και νέων. Υιοθέτηση κοινωνικών προγραμμάτων που επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να αποτελούν πρότυπα και μέντορες για τους νεότερους.
  • Προωθεί τη θετική στάση απέναντι στη γήρανση, την πρόληψη της γήρανσης (προκαταλήψεις και διακρίσεις προς τους άλλους ή ακόμα και τον εαυτό του με βάση την ηλικία) και άλλα στερεότυπα.
  • Ενθαρρύνει τις σχέσεις και τους δεσμούς μεταξύ ηλικιωμένων και μαθητών μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και όχι απλώς μεταδίδοντας γνώση, έτσι ώστε να αλλάξουν τα κοινά στερεότυπα.

Προώθηση σχέσεων και δεσμών μεταξύ ηλικιωμένων και μαθητών μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους

https://ggie.berkeley.edu/wp-content/uploads/2019/12/Teaching_Technology_about_Seniors_1340x720-400×215.jpg

  • Αποδεικνύει στα παιδιά, και στην κοινωνία στο σύνολό της, ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να είναι ενεργοί και δυναμικοί.
  • Βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ των γενεών γνωρίζοντας η μία τις ανάγκες της άλλης. Αυτή η επικοινωνία αναπτύσσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των νέων και τους διδάσκει υπομονή, ενσυναίσθηση και σεβασμό για τους μεγαλύτερους
  • Προωθεί τις κοινωνικές δεξιότητες τόσο στους νέους όσο και στους ηλικιωμένους και χτίζει σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την υποστήριξη προγραμμάτων φιλικής συντροφικότητας μεταξύ νέων εθελοντών που συνοδεύουν τους ηλικιωμένους. Οι εθελοντές παρέχουν διάφορες υπηρεσίες, όπως η συνοδεία ηλικιωμένων στην αγορά, το γεύμα, η απλή διδασκαλία της τεχνολογίας κ.λπ.
  • Προωθεί τη διαδικασία και τη μεθοδολογία της εργασίας μεταξύ των γενεών ενσωματώνοντάς την στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών τόσο για παιδιά όσο και για ηλικιωμένους. Αυτό μπορεί να γίνει ανοίγοντας το δρόμο για τους ηλικιωμένους με εμπειρία και για όσους έχουν ειδικότητες σε ορισμένους τομείς να δώσουν διαλέξεις σε εργαστήρια που συνδέονται με τους τομείς τους, είτε σε πανεπιστήμια είτε σε σχολεία. Έτσι, δημιουργείται ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέει γενιές μεταξύ τους και επωφελείται η μία από τις εμπειρίες της άλλης.
  • Ανταλλάσσει γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες.

Κάθε άτομο διαθέτει διάφορες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και ικανότητες που μπορούν να μεταδοθούν σε άλλον. Η μάθηση μεταξύ των γενεών μπορεί να τα ανταλλάξει με μια άλλη γενιά. Η νεότερη γενιά που είναι πιο γνώστης της τεχνολογίας μπορεί να διδάξει στις παλαιότερες γενιές πώς να την χρησιμοποιούν. Οι παλαιότερες γενιές μπορούν να διδάξουν στις νεότερες γενιές δεξιότητες όπως χειροτεχνία, πλέξιμο και άλλες δεξιότητες που μπορεί να μην διδάσκονται στην επίσημη εκπαίδευση.

Ένα νεαρό κορίτσι που μαθαίνει να πλέκει από τη γιαγιά της

https://img.freepik.com/premium-photo/granddaughter-learning-how-knit-with-grandmother_13339-49232.jpg?w=2000