Projekto partneriai

CSI socialinių inovacijų centras – Kipras

Socialinių inovacijų centras (CSI) – tai mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, daugiausia dėmesio skirianti socialinėms inovacijoms, galinčioms paskatinti teigiamus pokyčius vietos, nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu mastu. CSI įsitikinimu, keturi socialinio bendravimo, švietimo, vystymosi ir ekonominio racionalizavimo ramsčiai kartu su iš esmės pagrįstais ir tvariais sprendimais, taip pat sisteminių socialinių problemų supaprastintų sprendimų trikdžiais gali lemti kūrybiškus sprendimus, kurie daro įtaką reikšmingiems pokyčiams kiekvienos visuomenės socialinėje struktūroje. CSI glaudžiai bendradarbiauja sprendžiant rinkos, socialinius, ekonominius ir kultūrinius iššūkius su vyriausybėmis, vietos administracinėmis įstaigomis, ne pelno siekiančiomis agentūromis, komerciniais subjektais ir švietimo įstaigomis. Sisteminius iššūkius organizacija nustato ir sprendžia pasitelkdami įrodymais pagrįstus tyrimus, naujausius pasaulinių, nacionalinių, regioninių ir vietinių sprendimų tyrimais. Kuriant sprendimus atsižvelgiama į vietos ekosistemą, kultūrinę dinamiką. Tenkindami suinteresuotųjų šalių poreikius organizacija nuolat budi tam, kad užtikrintų nuolatinį grįžtamąjį ryšį ir teiktų korekcijas. CSI naudojami grįžtamojo ryšio mechanizmai ir procesai leidžia užtikrintai palaikyti ryšį su suinteresuotosiomis šalimis ir nuolat atnaujinti mūsų socialinių sprendimų pasiūlymą. CSI komandą sudaro atviri, visapusiškai pasirengę tyrėjai, pedagogai, profesinio mokymo instruktoriai, socialiai atsakingo verslo atstovai, projektų vadovai ir informacinių technologijų kūrėjai. CSI geba nustatyti socialinius poreikius, kurti ir įgyvendinti pritaikytas iniciatyvas bei projektus ir užtikrinti tvarų augimą. Kompetencijos sritys – profesinis mokymas ir mokymas, darbo rinka, kaimo vietovių tvari plėtra, švietimo ir e. mokymasis, socialinis verslumas, projektų valdymas, projektų vertinimo paslaugų, produktų patvirtinimo ir mokymo.

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” – Lietuva

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” – Lietuva“ įvairių profesijų specialistus ruošia nuo 1958 m. Tai moderni ir nuolat tobulėjanti švietimo įstaiga, bet kartu ir turinti gilias tradicijas bei ilgametę mokymo patirtį. Mokymo centro pagrindinė veikla – mokyti suaugusius, siekiančius įgyti profesiją arba tobulinti turimą kvalifikaciją. Taip pat padėti įmonėms apsirūpinti kvalifikuotais darbuotojais, įgyvendinti švietimo politiką, teikti kokybiškas profesijos mokymo paslaugas, tenkinti Kauno regiono ir kitų rajonų profesinio mokymo poreikius.
Mokymo centro strategija – efektyviai dirbti įgyvendinant ir plėtojant suaugusiųjų profesinį mokymą, orentuotą į Lietuvos ir ES darbo rinkas, nuolat ieškoti partnerių, didinti bendradarbiavimo su jais galimybes, turtinti patirtį rengiant ES struktūrinių fondų projektus ir juose dalyvaujant. Mokymo centras yra pasirengęs padėti trečiųjų šalių piliečiams mokydamas juos įvairių specialybių ir taip palengvindamas jų integraciją į ES valstybių darbo rinkas. Mes intensyviai bendradarbiaujame su šalies darbo biržomis, savivaldybėmis ir darbdaviais, kad įsigiję naujas specialybes bedarbiai galėtų tobulinti įgūdžius. Mokymas organizuojamas pagal įvairias mokymo programas, suteikiant apdailininko, dažytojo, mūrininko, pastatų apšiltintojo, plytelių klojėjo, medienos apdirbimo staklininko, krovimo kranų hidromanipuliatorių operatoriaus, suvirintojo elektra ir dujomis, elektrinių krautuvų ir atokrautuvų vairuotojo, socialinių paslaugų, darbų saugos, meno, floristikos, želdinių priežiūros, siuvėjo ir kitų sričių profesinę kvalifikaciją.

C.I.P. CITIZENS IN POWER – Kipras

C.I.P. yra nepriklausoma ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, kuri tenkina žmonių poreikius, įtraukdama į socialinį ir pilietinį gyvenimą, kartu teikdama jiems inovatyvią medžiagą ir nemokamus mokymus, susijusius su įvairiomis sritimis, tokiomis kaip švietimas (nuotolinis mokymas), įtrauktis, verslumas ir verslas, kultūra, darbo rinka, mokymasis visą gyvenimą. CIP pagrindinis tikslas – plėtoti švietimą, verslumą ir mokymąsi visą gyvenimą Kipre bei užsienyje. Siekdama šių tikslų, CIP nuolat bendradarbiauja su pirmaujančiais Kipro universitetais, mokyklomis, nevyriausybinėmis ir mokslinių tyrimų organizacijomis, kurdama projektus, mokymus ir mokomąją medžiagą. CIP išlaiko vertingą profesionalių instruktorių ir švietimo ekspertų, turinčių tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo patirties, tinklą. Šis tinklas laikomas kompetentingu prisidėti prie veiklos, susijusios su CIP ir jos partnerių iniciatyvomis, įgyvendinimo.

Asociación Valencia Inno Hub – Ispanija

„Innohub“ yra Ispanijos ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra kartu sutelkti talentus, technologijas, taip pat asmeninį ir profesinį tobulėjimą. NVO tikslas yra skatinti verslumą, inovacijas ir mokymo veiklas, remti vietos verslumo ekosistemą ir darbo rinką. Ypatingą dėmesį skirdama nepalankioje padėtyje esančioms visuomenės grupėms ir jų ekonominei bei socialinei įtraukčiai, „Innohub“ tiki, kad būtina keisti ekonominį modelį, kad būtų sukurta konkurencingesnė ir pridėtinę vertę kurianti ekonomika, palengvinanti pavieniams asmenims ir įmonėms reikalingas priemones. Toks jaunų asmenų palaikymas užtikrina, kad reikalingi pokyčiai būtų įgyvendinami laiku. Patardama ir mokydama „Innohub“ remia jaunus žmones, verslininkus ir žmones iš socialiai remtinų grupių, kurie susiduria su įvairiais atskirties veiksniais: jaunus žmones ir suaugusiuosius, turinčius mokymosi sunkumų, mokydama juos ir ugdydama jų verslumo bei savarankiško darbo įgūdžius. Šiuo tikslu „Innohub“ plėtoja daugybę veiklų, padedančių žmonėms/organizacijoms pasiekti rezultatų galėdami pasiūlyti: seminarus, mokymus, jų tinklų kūrimą, susijusį su įvairiomis dominančiomis temomis, ypač inovacijomis, asmeniniu tobulėjimu, minkštaisiais įgūdžiais, profesiniu orientavimu, verslumu, internacionalizacija ir finansavimu; patardama nepalankioje situacijoje esančioms grupėms ir verslininkams iš skirtingų sluoksnių. Pastaraisiais metais „Innohub“ sukaupė nemenką ES projektų įgyvendinimo patirtį, kuri išplėtojo galimybę pasiekti daugiau žmonių ir organizacijų, galinčių pasinaudoti „Innohub“ paslaugomis.

IASIS – Graikija

„IASIS NVO“ yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, veikianti socialinės įtraukties, psichikos sveikatos ir deinstitucionalizacijos srityse, aktyviai dalyvaujanti Sveikatos apsaugos ir socialinio solidarumo ministerijos bei Europos Sąjungos skatinamoje psichiatrijos reformoje. „IASIS“ turi oficialią registraciją kaip privati ne pelno organizacija ir specialią registraciją savanoriškų nevyriausybinių organizacijų sąrašuose, kuriuos tvarko Generalinis gerovės direktoratas. Organizacija taip pat turi Specialiosios tarnybos/Sveikatos ir socialinio solidarumo departamento sertifikuotą valdymo kompetencijų sistemą. Pagrindinis organizacijos tikslas yra teikti psichosocialinę pagalbą ir švietimą žmonėms, kurie priklauso atskirties grupėms arba kuriems gresia atskirtis, ir suaugusiems besimokantiems humanitarinėje srityje.

MOBILIZING EXPERTISE AB – Švedija

„Mobilizing Expertise“ dar žinomi kaip „Mexpert“ yra efektyvi Švedijos socialinė įmonė, dirbantis su Nordic, Europos ir tarptautiniais projektais. Esame čia dėl žmonių, vietų ir bendruomenių. Mūsų pagrindinės 5 darbo sritys yra:
Mokymų teikimas, edukacinių priemonių kūrimas, savanorių telkimas profesionalumui, projektų valdymas, verslumo skatinimas. Vertiname žmonių žinias. Mes tikime žmonėmis ir tos žinios turi būti lengvai pasiekiamos. Kad ir ką bedarytume, norime, kad taip būtų valdoma, suprantama ir , svarbiausia, prasminga. Norime suburti žmones, vietas ir projektus, kad sukurtume tvarią ateitį geresnei Švedijai, Europai ir pasauliui. Mūsų veikla orientuota sukurti švietimą visiems per socialinę įtrauktį, kūrybiškumą ir gebėjimus.

LAI-MOMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Italija

Socialinis kooperatyvas „Lai-momo”, įkurtas 1995 m., veikia įvairiose srityse: socialinėje ir imigracijos, mokyklos ir mokymo, komunikacijos, leidybos.
Jau daugelį metų ji užsiima užsienio piliečių orientavimo ir integracijos projektais: italų kalbos kursais, informaciniais ir specializuotais konsultaciniais aspektais, bendruomenės plėtros projektais, seminarų veikla, mokytojų, kalbinių-kultūrinių tarpininkų ir vietos valdžios darbuotojų mokymais.
Be to, ji specializuojasi komunikacijos, mokslinių tyrimų, techninės pagalbos ir kultūros skatinimo veikloje įvairiomis temomis – nuo ​​imigracijos ir prieglobsčio iki kultūrinio bendradarbiavimo su Afrika, nuo Europos integracijos iki švietimo vystymo.
Konkrečiai, socialinio sektoriaus projektai yra skirti sunkiose situacijose atsidūrusių asmenų ir užsienio kilmės grupių gerovei skatinti, o bendras tikslas – pagerinti asmenų ir bendruomenių gyvenimo kokybę.
Taikomas požiūris yra paremtas asmenų ir grupių būdu, žvelgiant iš sisteminės perspektyvos ir į asmenį bei santykius orientuoto požiūrio, kreipiant dėmesį į visus elementus, sudarančius bendruomenes, ir siūlant konkrečius paramos veiksmus.
Kooperatyvo socialinis sektorius yra suskirstytas į sritis, kurias kuruoja už įvairius projektus atsakingi koordinatoriai ir konkretus individualioje veikloje dalyvaujantis ekspertų personalas, suskirstytas į daugiaprofesines darbo grupes.
„Lai-momo” taip pat priklauso Regioniniam antidiskriminaciniam tinklui, skatinančiam asmenų ir bendruomenių informavimą ir sąmoningumo ugdymą bei aktyviai bendradarbiaujant remiant diskriminacijos aukas.
„Lai-momo” yra Emilijos-Romanijos regiono imigracijos teisės studijų asociacijos (ASGI – Associazione Studi Giuridici Immigrazione) įkūrėjas, su kuria bendradarbiauja jau keletą metų.
Nuo pat įkūrimo „Lai-momo” yra žurnalo „Africa e Mediterraneo” leidėjas – kas šešis mėnesius leidžiamas leidinys, kuriame pristatomos aktualijos, susiję su Afrikos šalių kultūra ir visuomene bei tarptautine migracija, ypač tarp Afrikos ir Europos.