Enhet 2 Berättande av historier för att ta upp frågor mellan generationerna

  • Som man kan läsa i ett nyligen utgivet FN-faktablad har relationerna mellan generationerna vanligtvis varit inriktade på att dela kunskap, kulturella normer, traditioner, ömsesidig omsorg, stöd och utbyte av resurser.
  • Några siffror säger: fram till 2050 beräknas antalet personer över 60 år öka med 50 procent i de utvecklade länderna och tredubblas i utvecklingsländerna, och den förväntade livslängden i världen kommer att öka till 75 år. Detta innebär att världen åldras snabbt, eftersom livslängden ökar och fertiliteten minskar, särskilt i västländerna.
  • Även om äldre vuxna kan ha större möjligheter att dela kunskap och resurser med yngre generationer, är de också mer benägna att vara beroende av stöd från yngre generationer under längre perioder.
  • Flergenerationsfamiljer med stöd och beroende mellan generationerna minskar snabbt, särskilt i europeiska områden, både i städer och på landsbygden. Ungdomars nya vanor och livsstil har en demografisk inverkan, eftersom de väljer att avstå från reproduktion.
  • Isolering och få möjligheter att interagera med yngre människor är således drag som kännetecknar den nya tiden för äldre människor. Bristande teknikförtroende undergräver försök till nätverkande och kontaktskapande på nätet.
  • I denna situation har idén om solidaritet mellan generationerna tagits upp för att undanröja diskriminerande stereotyper av både äldre och yngre människor.
  • Europeiska kommissionen har ansträngt sig för att sprida idén om solidaritet mellan generationerna, vilket resulterade i skapandet av forum som AGE – Platform Europe, ett europeiskt nätverk av icke-vinstdrivande organisationer av och för personer i åldern 50+, vars syfte är att ge röst och möjligheter åt 200 miljoner medborgare i åldern 50+ i Europeiska unionen.
  • Intergenerationella metoder, som de som främjas av AGE, lovar att regelbundna tillfällen till möten mellan generationer kan minska stereotyper och öka medvetenheten om mångfalden av situationer inom en åldersgrupp och om de gemensamma utmaningar som generationerna står inför.
  • Berättandets kraft, som beskrivs tidigare i modulen, garanterar att det kan vara ett medel för att skapa solidaritet mellan generationerna.