Projektresultat

CSI Center for Social Innovation – Cypern

Centre for Social Innovation (CSI) är en forsknings- och utvecklingsorganisation som fokuserar på att främja social innovation som kan leda till en positiv förändring på lokal, nationell, regional och global nivå. CSI:s övertygelse, är att de fyra pelarna social interaktion, utbildning, utveckling och ekonomisk rationalisering i kombination med fundamentalt sunda och hållbara lösningar samt störningar till strömlinjeformade lösningar på systemiska sociala problem kan leda till kreativa lösningar som påverkar betydande förändringar i den sociala strukturen i varje samhälle. CSI har ett nära samarbete för att ta itu med marknadens, sociala, ekonomiska och kulturella utmaningar med regeringar, lokala administrativa organ, ideella organ, kommersiella enheter och utbildningsinstitutioner. Vi identifierar och tar itu med systemiska utmaningar genom evidensbaserad forskning, toppmoderna undersökningar av globala, nationella, regionala och lokala lösningar, utvecklar lösningar genom att ta hänsyn till det lokala ekosystemet, den kulturella dynamiken, tillgodoser intressenternas behov och genomför dessa lösningar samtidigt som vi håller en ständig vaksamhet för att säkerställa en kontinuerlig återkopplingsslinga och justeringar. De återkopplingsmekanismer och processer som vi använder gör det möjligt för oss att hålla kontakten med våra intressenter och kontinuerligt uppdatera vårt förslag till sociala lösningar. CSI-teamet består av öppensinnade, fullt utrustade forskare, utbildare, yrkesutbildare, sociala entreprenörer, projektledare, utbildare och utvecklare av informationsteknik. CSI har förmågan och kapaciteten att identifiera sociala behov, utforma och genomföra anpassade initiativ och projekt samt att skapa hållbar tillväxt. Expertisområdena är yrkesutbildning, arbetsmarknad, hållbar utveckling på landsbygden och hållbar utveckling.

UAB Kauno Petrasiunu darbo rinkos mokymo centras – Litauen

UAB Kauno Petrasiunu darbo rinkos mokymo centras – Litauen har organiserat specialister inom olika yrken sedan 1958. Det är en modern och ständigt förbättrad yrkesutbildningsinstitution, men också med djupa rötter och omfattande erfarenhet av undervisning. VET-centrets huvudsakliga verksamhet – ge utbildningar för vuxna som vill skaffa sig ett yrke eller förbättra sina kvalifikationer. Det hjälper också företag att få kvalificerade anställda, genomför utbildningspolitiken, tillhandahåller yrkesutbildningstjänster och tillgodoser yrkesutbildningsbehoven i Kaunasregionen och andra områden.
Vårt centrums strategi – att arbeta effektivt med genomförandet och utvecklingen av yrkesutbildning för vuxna, med inriktning på Litauens och EU:s arbetsmarknader. Vi söker ständigt efter samarbetspartner, ökar samarbetsmöjligheterna för att förbättra erfarenheten av att förbereda EU-projekt och delta i dem. Institutionen samarbetar intensivt med landets arbetsförmedlingar, kommuner och arbetsgivare för att arbetslösa ska kunna förbättra sina färdigheter genom att lära sig nya specialiteter. Utbildningen organiseras av olika utbildningsprogram, som tillhandahåller byggnadsfinisher, målare, murare, vintertätare av byggnader, murare, snickare – maskinförare, vattenkraftoperatör, svetsare med el och gas, elektrisk gaffeltruckförare, sociala tjänster, hälsa och säkerhet, konst, blommor, grönskande underhåll, sömnad och andra områden av yrkeskvalifikationer.”

C.I.P. CITIZENS IN POWER – Cypern

C.I.P. är en oberoende icke vinstdrivande icke-statlig organisation som tar itu med människors behov och krav genom deras engagemang i det sociala och medborgerliga livet, genom att samtidigt erbjuda dem innovativt material och gratis utbildning inom en rad olika områden, t.ex. utbildning (inklusive nätbaserad utbildning), integration, entreprenörskap och företagande, kultur, arbetsmarknad och livslångt lärande. CIP syftar främst till att utveckla utbildning, entreprenörskap och livslångt lärande på Cypern och utomlands. För att uppnå dessa mål har CIP ett pågående samarbete med ledande universitet, skolor, icke-statliga organisationer och forskningsorganisationer på Cypern för att utveckla projekt, utbildning och utbildningsmaterial. CIP har ett värdefullt nätverk av professionella utbildare och utbildningsexperter med erfarenhet av både formell och icke-formell utbildning. Detta särskilda nätverk anses vara kompetent för att bidra till genomförandet av verksamhet som rör initiativ från CIP och dess partner.

Asociación Valencia Inno Hub – Espana

Innohub är en spansk ideell organisation som har som mål att sammanföra talang, teknik samt personlig och yrkesmässig utveckling. Den icke-statliga organisationens mål är att främja entreprenörskap, innovation och utbildningsinsatser och stödja det lokala entreprenöriella ekosystemet och arbetsmarknaden. Tillsammans med ett särskilt fokus på missgynnade samhällsgrupper och deras ekonomiska och sociala inkludering tror innohub på nödvändigheten av förändring i den ekonomiska
modell för att skapa en mer konkurrenskraftig och värdeskapande ekonomi, underlättar de nödvändiga verktygen för våra företag och individer, och i detta stöd till unga människor för att se till att denna förändring permanentas i tiden. Genom mentorskap och utbildning stöder Innohub ungdomar, entreprenörer och individer från missgynnade grupper som står inför olika faktorer av utestängning: ungdomar och vuxna med utbildningssvårigheter, genom att stärka dem och bygga upp deras färdigheter i entreprenörskap och egenföretagande. I detta syfte utvecklar Innohub många aktiviteter för att hjälpa individer/organisationer att nå sina mål och erbjuder följande: o Workshops, utbildning, seminarier och nätverksbyggande inom flera intressanta områden, särskilt innovation, personlig utveckling, mjuka färdigheter, karriärvägledning, entreprenörskap, internationalisering och finansiering. o Mentorskap för missgynnade grupper och blivande entreprenörer med olika bakgrund. Under de senaste åren har Innohub fått stor erfarenhet av att genomföra EU-projekt, vilket har gett möjlighet att nå fler individer och organisationer som kan dra nytta av Innohubs tjänster.

IASIS – Grekland

IASIS NGO är en icke-statlig, icke-vinstdrivande organisation som är verksam inom det sociala området. social inkludering, psykisk hälsa och avinstitutionalisering, som aktivt deltar i den sociala psykiatrireformen som främjas av ministeriet för hälsa och social solidaritet och av Europeiska unionen. IASIS har en officiell registrering som privat icke-vinstdrivande organisation och en Särskild registrering i frivilliga icke-statliga organisationers listor som hanteras av generaldirektoratet för välfärd. Organisationen har också en förvaltningskompetens. System som certifierats av Special Service / Department of Health and Social Solidarity. Organisationens huvudsyfte är att ge psykosocialt stöd och utbildning till människor. som antingen tillhör eller riskerar att hamna i utanförskap, och till vuxna elever i den humanitära området.

MOBILIZING EXPERTISE AB – Sverige

Mobilizing Expertise aka Mexpert är ett efficient svenskt socialt företag för nordiska, europeiska och internationella projekt. Vi är här för människor, platser och samhällen.Våra fem huvudsakliga arbetsområden är;
Utbildning, skapande av utbildningsverktyg, mobilisering av volontärer till professionalism, projektledning, främjande av entreprenörskap.Vi värdesätter människors kunskap. Vi tror på människor och att kunskap ska vara lätt tillgänglig. Vad vi än gör vill vi att det ska vara; hanterbart, begripligt och framför allt meningsfullt. vi vill föra samman människor, platser och projekt för att skapa en hållbar framtid för ett bättre Sverige, Europa och värld. vår handling är att utforma utbildning för alla genom social inkludering, kreativitet och resiliens.

LAI-MOMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Italien

Lai-momo sociala kooperativ, som grundades 1995, är verksamt inom olika områden: social- och invandringsfrågor, skola och utbildning, kommunikation, förlagsverksamhet.
Under flera år har det engagerat sig i projekt för orientering och integration av utländska medborgare: Italienska L2-kurser, informations- och specialiserade rådgivningsdiskar, projekt för samhällsutveckling, verkstadsverksamhet, utbildning av lärare, språkkulturella förmedlare och personal från lokala myndigheter.
Dessutom har man specialiserat sig på kommunikation, forskning, tekniskt stöd och kulturfrämjande verksamhet inom olika områden, från invandring och asyl till kulturellt samarbete med Afrika, från europeisk integration till utbildning för utveckling.
Projekt inom den sociala sektorn är särskilt inriktade på att främja välbefinnandet hos individer och grupper av utländsk härkomst som befinner sig i svåra situationer och har som övergripande mål att förbättra livskvaliteten hos individer och samhällen.
Den metod som används bygger på att stödja enskilda personers och gruppers väg, utifrån ett systemiskt perspektiv och med en person- och relationsinriktad strategi, där man uppmärksammar alla de delar som ingår i samhällen och föreslår särskilda stödåtgärder.
Kooperativets sociala sektor är strukturerad i områden som övervakas av samordnare med ansvar för olika projekt och av särskild personal med experter som deltar i enskilda verksamheter, strukturerade i multiprofessionella arbetsgrupper.
Lai-momo ansluter sig också till det regionala nätverket mot diskriminering genom att främja information och medvetandehöjande åtgärder för enskilda personer och samhällen och genom att aktivt samarbeta för att stödja offer för diskriminering.
Lai-momo är en av grundarna av ASGI – Associazione Studi Giuridici Immigrazione (förening för studier av invandringsrätt) i Emilia-Romagna-regionen, som man har samarbetat med under flera år.
Lai-momo har sedan starten varit utgivare av tidskriften Africa e Mediterraneo, en halvårstidning som presenterar dokument om frågor som rör kultur och samhälle i de afrikanska länderna och internationell migration, särskilt mellan Afrika och Europa.