Ämne 1: Att föra samman olika generationer i inlärningsaktiviteter

Utbyte av kunskap och färdigheter mellan människor i olika åldrar är inte nytt. Men för att få olika generationer att mötas i framgångsrika lärandeaktiviteter måste följande aspekter beaktas:

  • Om aktiviteten verkligen bidrar till att bryta barriärer mellan generationerna,
  • De äldre är villiga att överföra kunskaper och färdigheter, men är de unga redo att ta emot dessa kunskaper?
  • Hur kan unga människor motiveras att lära sig av den äldre generationen? Hur kan de övertygas om att kunskapen kan användas för deras egen och samhällets bästa?
  • Vara lyhörd för människors bakgrund, tidigare erfarenheter och uppfattningar.
  • Vad skulle resultatet av programmet bli? Är det till nytta för alla generationer som deltar?
  • Innehåll och miljöer bör vara tilltalande för både äldre och yngre deltagare. Om man har kunskap om deltagarna kan man få en bättre uppfattning om vad de kommer att vilja delta i.
  • Lärande mellan generationerna brukar fungera bäst utanför traditionella klassrum och gruppbaserat lärande. Platsen för lärande bör vara bekväm för alla inblandade grupper.
  • Flexibilitet är oerhört viktigt under hela verksamheten. Om en aktivitet blir för utmanande eller orsakar tristess bland deltagarna bör förändringar göras under aktiviteten för att öka det positiva engagemanget.
  • Hur utvärderar man framgången med programmet/aktiviteterna för generationsöverskridande lärande? Utvärderingen av programmet ger också möjlighet att identifiera utmaningar för intergenerationellt lärande och hjälper till att planera framtida program.
  • Hur firar man framgångar och nya relationer och hur upprätthåller man relationerna?

Video: Intergenerational learning programmes