Ämne 1: Förstärkning av kulturella skillnader mellan generationer

 • Begreppet generation användes för första gången inom samhällsvetenskapen av den tyske sociologen Karl Mannheim 1928. Enligt denne forskare kännetecknas en generation av att de som ingår i den har samma plats i det socialhistoriska rummet och utsätts för kulturella influenser av samma slag.
 • En generation definieras alltså som en grupp människor som, förutom att de är födda inom samma tidsram, har gemensamma värderingar, attityder och åsikter om samhället. Generationer som definieras på detta sätt bildas i allmänhet när det sker en snabb och stark sociohistorisk förändring.
 • Även om debatten om generationsteorier fortfarande är öppen inom samhällsvetenskaperna och varje kategorisering inte ska betraktas som definitiv, kan de olika generationernas egenskaper vara så olika varandra att de uppfyller definitionen av “olika kulturer”. Deras perspektiv, världsbild, utbildning och traditioner kan vara fundamentalt olika.
 • Om man erkänner och tar hänsyn till skillnaderna mellan generationerna ökar möjligheten att utnyttja mångfaldens rikedomar och underlättar hanteringen av onödiga konflikter och stereotyper inom grupper med flera generationer.

VILKA ÄR DE OLIKA GENERATIONERNA?

Varje generalisering kan oundvikligen innebära begränsningar, stereotyper och kritik. Dessa “etiketter” kan dock vara användbara som en utgångspunkt för att definiera vissa återkommande generationsskillnader i flergenerationssammanhang.

Definitionerna är inte officiella, det kan finnas olika åsikter om deras namn och olika födelsedatum, även mellan olika länder. De kategoriseringar som används mest i media är följande:

 • GI/GRADIGST GENERATION/TRADITIONALIST (född 1901-1927)
 • SILENT GENERATION/TRADITIONALIST (född 1928-1945)
 • BABY BOOMERS (födda 1946-1964)
 • GENERATION X (född 1965-1980)
 • GENERATION Y/MILLENNIALS (födda 1981-1996)
 • GENERATIONEN Z/ZOOMERS/CENTENNIALS (födda 1997-2012)
 • GENERATION ALPHA (födda 2013-nutid)

Varje generation tror sig vara intelligentare än den föregående och klokare än den efterföljande.

– George Orwell –

De upplevda skillnaderna mellan generationerna när de arbetar tillsammans gäller främst grundläggande värderingar, kommunikationsförmåga, teknisk kompetens och anpassningsförmåga till förändringar .

I diagrammet Generationsskillnader som tillhandahålls av West Midland Family Center jämförs de viktigaste egenskaperna mellan de fyra första generationerna (Greatest Generation och Silent Generation slogs samman och definierades som Traditionalists), en färsk analys av Cen Z tillhandahölls av Pew Research Center.