Ämne 1: Vad är intergenerationellt lärande (IGL)?

Intergenerationellt lärande gör det möjligt att lära sig när personer från olika åldersgrupper möts. När äldre och yngre generationer är närvarande tillsammans får de färdigheter, värderingar, kunskap och framför allt erfarenhet. Detta lärande sker oftast omedvetet genom observation, kommunikation och interaktion. Det sker genom interaktion mellan två eller flera generationer.

Större rörlighet (ju större avstånd som finns mellan de olika generationerna) inom familjerna leder till större isolering mellan yngre och äldre familjemedlemmar. Yngre vuxna saknar det välbehövliga stödet från äldre familjemedlemmar när det gäller beslutsfattande, medan de äldre saknar det stöd som behövs i samband med åldrandeprocessen. Dessutom blir det intergenerationella lärandet viktigare för de äldre generationerna på grund av den ökade användningen av modern teknik i dagens värld och människans förlängda livslängd.

Hur intergenerationellt lärande sker

Intergenerationell inlärning kan ske på två sätt: i) antingen två eller flera generationer lär sig av varandra eller ii) båda generationerna lär sig tillsammans av en handledare eller facilitator. Att lära av varandra är ofta en större utmaning, eftersom båda parter måste övervinna stereotyper som är förknippade med ålder och förutfattade meningar om varandras kunskapsnivå eller kognitiva förmågor. När det gäller att lära sig tillsammans av en handledare står handledaren inför utmaningen att ha mer än ett tillvägagångssätt, eftersom den äldre generationen kan vara mer passiva inlärare, medan den yngre generationen tenderar att vara mer oberoende och mer aktiva inlärare. I detta sammanhang är det viktigt för handledaren eller facilitatorn att hitta rätt balans mellan de olika tillvägagångssätten för att underlätta lärande mellan generationerna.

Lärande mellan generationer främjar sociala färdigheter

Lärande mellan generationer bidrar till att utveckla bättre förståelse mellan generationer och till att uppskatta varandras styrkor och erkänna deras svagheter. Samtidigt har båda generationerna resurser som är värdefulla för varandra och som kan bidra till att stärka varje generation. IGL är en process för livslångt lärande. Detta lärande syftar till att föra samman olika generationer med aktiviteter som är till ömsesidig nytta för att främja respekt, djupare förståelse och utbyte av erfarenheter mellan generationerna. Intergenerationellt lärande bidrar till att bygga upp en mer sammanhållen, inkluderande och positiv gemenskap och relation mellan den yngre och äldre generationen samt deras omgivning.  Lärande mellan generationerna är också det bästa sättet att fortsätta och bevara kultur, traditioner, historia och färdigheter. Lärandet bidrar också till att minska fördomar som åldersdiskriminering och social utestängning. Därför främjar intergenerationellt lärande båda generationernas sociala färdigheter.

Teorier om intergenerationell inlärning IGL

Teorier som rör IGL verkar saknas i litteraturen. Debatter om IGL bygger dock ofta på två teoretiska perspektiv: i) Teorin om realistiska konflikter och ii) Teorin om social identitet. Teorin om realistiska konflikter visar att konflikter mellan grupper uppstår på grund av konkurrens mellan grupper. Teorin om social identitet utgår från att människor kategoriserar andra i grupper för att förenkla den komplexa information och sociala miljö som omger dem (Kump och krašovec, 2014).

I detta sammanhang har forskare betonat att, en intergenerationell teori bör ägna lika stor uppmärksamhet åt den potentiella utvecklingen av båda medlemmarna i intergenerationell dyad att lära sig som en funktion av social interaktion (Vanderven, 2008).

Video: TEDx Amsterdam - Intergenerational learning 'exchanges between young and old' - Jurriën Mentink