Ämne 2: Den intergenerationella strategin för gruppledning

https://it.freepik.com

Att hantera olika grupper av människor som aldrig har träffats förut kräver planering och förberedelser, oavsett omständigheterna eller sammanhanget. Att föra samman människor från olika generationer kräver extra uppmärksamhet, och särskild försiktighet bör iakttas eftersom fördomar/förutfattade meningar kan uppstå mellan olika generationer och kommunikationsstilar och förväntningar kan också variera avsevärt beroende på ålder.

FEM GRUNDPRINCIPER SOM BÖR IAKTTAS VID FÖRVALTNINGEN AV GENERATIONSÖVERSKRIDANDE GRUPPER:

 • UNDVIKA STEREOTYPER: Under intergenerationella övningar kan vissa åldersrelaterade stereotyper oavsiktligt förstärkas, positiva egenskaper kan tillskrivas hela grupper, som till exempel att “alla äldre är kloka” eller att “alla tonåringar använder ny teknik mycket bra” osv. Även om positiva stereotyper kan verka harmlösa är det viktigt att inse att alla stereotyper kan ha en skadlig effekt.
 • STIMULERA DIALOGEN: Genom att uppmuntra till att ställa frågor, uppmuntra till diskussion, ge uppmuntran och värdera alla åsikter.
 • BETONAR LÄRANDE: Se till att deltagarna är tydliga med målen för varje aktivitet, inkludera en reflektion i slutet av aktiviteterna och anta tvärvetenskapliga perspektiv.
 • TÄNK “HÅLLBARHET”: Använd läromedel som är tillgängliga, flexibla och lätta att använda för alla.
 • UTFORMA UTVECKLINGSANPASSADE AKTIVITETER: Beakta deltagarnas styrkor och begränsningar (när det gäller rörlighet, erfarenhet och kognitiv funktion).

https://it.freepik.com

Gruppen är något mer, eller bättre, något annat än summan av dess medlemmar, den har sin egen struktur, ett särskilt syfte och detaljerade relationer till andra grupper. Det som utgör dess väsen är inte likheten eller olikheten mellan dess medlemmar, utan deras ömsesidiga beroende.

– Kurt Lewin, 1948 –

Intergenerationella metoder kan stöta på olika typer av hinder, det kan finnas hinder mellan organisationer, mellan partnerskap, men framför allt mellan individer:

 • Deltagarnas känsla av otillräcklighet när det gäller de föreslagna inlärningsaktiviteterna.
 • Förekomst av fördomar, negativa attityder eller misstro mellan generationerna.
 • Förekomst av olika kommunikationsstilar, inklusive användning av terminologi och jargong som är typisk för den egna generationsgruppen.
 • Olika tidsuppfattning och därmed olika längd på lärandeaktiviteterna.
 • Förekomst av fysiska eller praktiska hinder, t.ex. tillgång till byggnader, transport och rörlighet för vissa deltagare osv.

GODA METODER FÖR ATT HANTERA GENERATIONSÖVERSKRIDANDE GRUPPER:

 • Skapa tydliga förväntningar och roller för varje gruppmedlem. Se till att alla förstår sitt ansvar och hur deras arbete bidrar till gruppens framgång.
 • Uppmuntra öppen kommunikation och samarbete. Skapa en miljö där alla känner sig bekväma med att dela med sig av sina idéer och åsikter.
 • Respektera olika perspektiv. Erkänn att olika generationer kan ha olika sätt att se på saker och ting och var villig att lyssna på varandra.
 • Utnyttja varje generations starka sidor. Varje generation bidrar med unika färdigheter och erfarenheter. Hitta sätt att utnyttja dessa styrkor för att skapa ett starkare team.
 • Fira framgångar. Fira lagets framgångar som helhet och erkänn individuella bidrag. Detta kommer att bidra till att främja en känsla av enighet och samarbete.
 • Ge feedback. Ge konstruktiv feedback för att hjälpa lagmedlemmarna att växa och utvecklas. Detta bidrar till att se till att alla arbetar mot samma mål.

GODA METODER FÖR ATT HANTERA GENERATIONSÖVERSKRIDANDE GRUPPER:

 • Skapa en zon: Formella och informella sociala aktiviteter; lagarbete med olika generationer; verksamhet med olika generationer; matchning av erfarna medarbetare med nybörjare; sociala plattformar och sociala portaler;
 • Handla i enlighet med generationsskillnader: Att tala generationernas språk, betona vikten av erfarenhet för yngre generationer, göra utvärderingar med hänsyn till generationsskillnader, utveckla kommunikationsmodeller som är lämpliga för olika generationer;
 • Öka motivationen: Att ge ansvar, få äldre generationer att känna sig värdefulla, fördela arbetsbördan på ett sätt som passar generationerna, ge äldre generationer uppgifter och vägledning som bygger på teknik och erfarenhet;
 • Stödja personlig utveckling: Uppmuntra äldre generationer att vara innovativa och teknikälskare; stödja vägledning och rådgivning; analysera behoven genom att utvärdera deltagarnas kunskapsnivå.
 • Skapa respekt och förståelse mellan generationerna: Förbättra empatiska färdigheter, ta hänsyn till allas idéer.