Ämne 2: Konstbaserade samarbetstekniker för att öka gruppsammanhållningen och förebygga utslagning

  • Konstbaserat lärande fokuserar på lämplig användning av konstnärliga färdigheter och erfarenheter som pedagogiska verktyg som syftar till att främja lärande inom andra discipliner och områden än konst.
  • De konstbaserade aktiviteterna i generationsövergripande program kan ta många olika former, inklusive bildkonst, teater, dans, hantverk, litteratur och musik.
  • Konstbaserade undervisningsmetoder som bygger på samarbete (collage, lera, teckning, dans och kroppsrörelser etc.) lämpar sig för att lära ut tolerans, mångfald och empati i olika och generationsöverskridande grupper.
  • Konst hjälper eleverna att uttrycka sina känslor. Genom att använda metoder för lärande genom att göra som fokuserar på icke-verbala interaktioner i stället för att prata, läsa eller skriva kan lärarna uppmuntra missgynnade elever att delta och öka sammanhållningen i gruppen.

Vi lär oss inte av erfarenheter … vi lär oss genom att reflektera över erfarenheter..”

– John Dewey –

Två tillvägagångssätt som kan vara användbara för konstbaserad verksamhet kan vara följande designtänkandet och strategier för visuellt tänkande.

DESIGNTÄNKANDEPROCESSEN:

Det har sitt ursprung i en affärsstrategi för att öka problemlösningsförmågan och kan vara en användbar teknik för att tillsammans med deltagarna utforma den bästa vägen för att utveckla intergenerationella inlärningsaktiviteter. Den modell som föreslagits av Hasso Plattner Institute of Design i Stanford omfattar fem steg: 1-Förståelse: Undersök användarnas behov. 2-Denna: Ange användarnas behov och problem. 3-Förmodifiera: Utmana antaganden och skapa idéer. 4-Prototyper: Börja skapa lösningar. 5-Testa: Prova dina lösningar.

STRATEGIER FÖR VISUELLT TÄNKANDE:

Visual Thinking Strategies (VTS) är en inlärningsmetod som utvecklats i USA sedan 1980-talet.

Systemet består av en gruppdiskussion om ett konstverk som leds av en facilitator. En process som aktiveras av tre grundläggande frågor: “Vad händer i den här bilden?”, “Vilka är de visuella element som kan bevisa det?” och “Vad mer kan vi se?”.

Utifrån detta resonemang kan man alltså utlösa en form av lärande som är användbart för att utveckla vissa specifika färdigheter, t.ex. kritiskt tänkande (vilket leder till att fördomar övervinns) och förmågan att arbeta i grupp.

EXEMPEL PÅ EN ENKEL KONSTBASERAD AKTIVITET:

Detta är en enkel aktivitet där deltagarna skissar scener av aktiviteter som innebär någon form av interaktion mellan människor i olika åldersgrupper. Deltagarna ska tänka “intergenerationellt” och visa sina erfarenheter och sin fantasi på papper.

  1. Ge deltagarna ritmaterial.
  2. Be deltagarna att tänka på aktiviteter som de gör, eller skulle vilja göra, med personer i andra åldersgrupper. Om det behövs, uppmana dem att tänka på olika konsthantverk, dans, matlagning, datorer, trädgårdsarbete och andra aktiviteter.
  3. Låt deltagarna rita scener av aktiviteter där det förekommer utbyte mellan generationerna.
  4. Låt deltagarna diskutera sina teckningar med varandra, aktivera en debatt bland deltagarna genom stimulerande frågor om innebörden av de olika teckningar som producerats.