Ämne 3: Aktiviteter för att hantera ålder och stereotyper

https://it.freepik.com

ÅLDERISM:

 • Ålderism är diskriminering av individer eller grupper på grund av deras ålder. Termen myntades 1969 av Robert Neil Butler för att beskriva diskriminering av äldre. Ursprungligen identifierades den främst mot äldre människor, ålderdom och åldrandeprocessen. Ålderism avser stereotyper (hur vi tänker), fördomar (hur vi känner) och diskriminering (hur vi agerar) mot andra eller en själv på grund av ålder.
 • Ålderism påverkar alla. Barn så unga som 4 år blir medvetna om sin kulturs åldersstereotyper. Från och med den åldern internaliserar de och använder dessa stereotyper för att styra sina känslor och sitt beteende gentemot människor i olika åldrar. De använder sig också av kulturens åldersstereotyper för att uppfatta och förstå sig själva, vilket kan resultera i självstyrd ålderism i alla åldrar. Ålderism korsar och förvärrar andra former av nackdelar, inklusive de som har att göra med kön, ras och funktionshinder.
 • Ålderism kan skapas och förstärkas på flera sätt, t.ex. genom negativa rubriker i medierna, brist på regelbunden kontakt mellan yngre och äldre generationer och åldersbaserade fördomar på arbetsplatsen.
 • Forskning från Royal Society for Public Health’s (RSPH) visar att åldersrelaterade attityder befästs när vi blir äldre och att stereotyper om våra äldre generationer skapas: Ålderistiska attityder skadar äldre människor eftersom de leder till direkt åldersbaserad diskriminering, vilket kan främja social utestängning, påverka den mentala hälsan och påverka mer omfattande hälsofaktorer som sysselsättning. Ålderistiska attityder skadar också individer som när de blir äldre börjar tillämpa negativa åldersstereotyper på sig själva.

Den här videon utforskar hur åldersdiskriminering ser ut och vilken inverkan den har på våra liv. Den är producerad av Centre for Ageing Better i Storbritannien.

STRATEGIER MOT ÅLDERSDISKRIMINERING:

Tre strategier fungerar för att minska eller eliminera åldersdiskriminering:

 • POLITIK OCH LAGAR: kan motverka diskriminering och ojämlikhet på grund av ålder och skydda de mänskliga rättigheterna.
 • UTBILDNINGSVERKSAMHET: kan öka empatin, undanröja missuppfattningar om olika åldersgrupper och minska fördomar genom att ge korrekt information och motverka stereotypa exempel.
 • INTERGENERATIONELLA INTERVENTIONER: För samman människor från olika generationer och kan bidra till att minska fördomar och stereotyper mellan grupper. Intergenerationellt engagemang ger individer i olika åldersgrupper möjlighet att konfrontera tidigare stereotyper genom att bevittna personen, inte dess ålder. Genom intergenerationella metoder uppmanas deltagarna att genom reflektion och meningsfulla aktiviteter förstå att respekt är den grundläggande komponenten i alla relationer, även mellan personer från olika generationer.

EXAMPLE OF A SIMPLE LEARNING ACTIVITY ON AGE DISCRIMINATION AND STEREOTYPES:

 • Skapa ett spindelgram med ordet “tonåring” i mitten och be deltagarna att associera ordet med det första de tänker på. De vanligaste associerade orden kan vara hyper, självisk, känslomässig, pratsam, impulsiv, ecc.
 • Upprepa övningen med ordet “äldre” i stället för tonåringar. Vanliga ordassociationer kan vara trött, grinig, supponent, klok, erfaren, svag, etc.
 • Fråga deltagarna om de adjektiv som kom upp är representativa för dessa personer. Informera deltagarna om att dessa övningar återspeglar utövandet av stereotyper.
 • Ställ några stimulansfrågor till deltagarna, till exempel följande: “Hur reagerar du på spindelgrammet?”, “Passar du in på någon av beskrivningarna?”, “Vad märker du av i attityderna till personer i din ålder?”, “I vilka situationer känner du dig dömd?”, “Påverkar det sätt som människor ser dig hur du känner dig?”, osv.
 • Introducera begreppet åldersdiskriminering och låt deltagarna delta i en klassdiskussion. Fråga dem om de någonsin har upplevt eller känner någon som har upplevt åldersdiskriminering.
 • Visa videor som exemplifierar stereotyper på grund av ålder, till exempel: https://www.youtube.com/watch?v=CQyZsM8nKkw – https://www.youtube.com/watch?v=TVh2EGxEIyE Be eleverna att jämföra de stereotyper som syns i videorna Lyft fram att även om det verkar finnas en klyfta mellan unga och gamla så diskrimineras båda, genom stereotyper och sociala praktiker, på grund av ålder.
 • Sök tillsammans och lista exempel på personer som utmanar dessa stereotyper. Slutdiskussion om stereotypernas osanning.