Ämne 3: Hur praxis mellan generationerna bidrar till mer inkluderande samhällen och arbetsplatser

Åldersskillnader eller generationsskillnader tenderar ofta att gå obemärkt förbi när det gäller att skapa inkluderande arbetsplatser. Även om många företag fokuserar på att förbättra mångfald och inkludering finns det fortfarande åldersbaserade stereotyper i alla branscher och organisationer av alla storlekar. När företag fokuserar på att förbättra mångfalden fokuserar de ofta på mätvärden som kön eller etnicitet. För att förstå och hantera generationsskillnader på arbetsplatsen krävs samma tillvägagångssätt som för att förbättra alla andra typer av mångfald.

Intergenerationell praktik kan betraktas som en process där människor från olika generationer deltar i aktiviteter som syftar till att uppnå mål med ömsesidiga fördelar, och genom denna process upprätthåller deltagarna en gynnsam relation som bygger på delaktighet. Alla dessa aspekter är av enormt värde för en organisation eller arbetsplats för att den ska fungera framgångsrikt. Ändå finns det en vanlig missuppfattning om att det krävs mycket konflikthantering för att hantera olika generationer på arbetsplatsen. Att förstå generationsskillnader på arbetsplatsen skiljer sig dock inte från alla andra metoder för att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Precis som alla typer av mångfald kan det ge många fördelar att lägga till medlemmar av olika generationer i en organisation. Människor i olika åldrar bidrar med olika åsikter, vilket bidrar till att öka innovation och kreativ problemlösning. Mentorskap mellan generationer (och omvänt mentorskap) kan leda till en givande karriärutveckling och öka personalbindningen. Generationsmångfald kan också hjälpa företagen att bättre förstå en mångsidig kundbas. Medlemmar från olika generationer bidrar med olika perspektiv till arbetsplatsen och återspeglar olika förväntningar på livet, vilket bidrar till att locka till sig en bredare kundbas.

Intergenerationell praktik väcker intresse som en metod för samhällsutveckling genom social integration och sammanhållning. Det underlättar uppbyggnaden av aktiva och hållbara samhällen som bygger på ömsesidig respekt och social integration. Den tenderar att undanröja hinder som hindrar människor från olika generationer från att delta i aktiviteter eller beslutsfattande som påverkar deras liv. Exempelvis underlättar projekt för förnyelse av grannskap och bevarande av miljön en praxis som omfattar flera generationer och som gynnar alla generationer som bor i grannskapet.

Two generations in community work together

Video