Ämne 4: Skillnaden mellan mångkulturalism och interkulturalism

Multikulturalism innebär att flera kulturer lever tillsammans i samma geografiska eller sociala rum, men utan att de påverkar varandra eller utbyter varandra, utan kontakt med lokalsamhället. Den förespråkar inte assimilering av sedvänjor som är främmande för den egna kulturen, vilket kan leda till konflikter. Exempelvis en elevkår som kommer från olika länder eller regioner och som endast interagerar med dem som delar detta särdrag, både i och utanför klassrummet.

Interkulturalitet förespråkar däremot samexistens av olika kulturer i samma rum och är dessutom inriktad på interaktion mellan dem utan att någon kulturell grupp är överlägsen. Interkulturalitet bygger på värden som respekt för mångfald, tillväxt för varje grupp och integration. Den bygger också på dialog för att lösa eventuella konflikter som kan uppstå. Till exempel ett klassrum där elever från olika geografiska ursprung interagerar med varandra på lika villkor, både i och utanför klassrummet.