Ämne 4: Vikten av att föra samman olika generationer

Lärande mellan generationer är viktigt för alla generationer, eftersom studier har visat att det underlättar tillväxten och ger flera fördelar, t.ex:

1. Flera olika synvinklar: Främja positiva åsikter om barn och äldre som jämlika i status och med en stark förmåga till handlingskraft och autonomi hos var och en av dem. Varje generation har olika färdigheter för att hitta kreativa sätt och idéer för att lösa problem, oavsett om det är i det dagliga livet eller i arbetslivet. Denna åldersskillnad leder till olika problemlösningar eftersom interaktionen med andra för att möta livets utmaningar påverkas i hög grad av varje persons livserfarenhet.

För närvarande delas generationerna in i fem kategorier, var och en med olika krav och synsätt.  Ledningen på arbetsplatsen bör förstå dessa krav och fokusera på varje generations styrkor.  Detta bidrar i sin tur till att känna till varje generations motivation, vilket leder till att en positiv interaktiv arbetsmiljö skapas.

De fem generationerna

2. Betydelsefulla relationer:

Socialt konstruerat lärande genom fortlöpande, aktiva och samarbetsinriktade relationer i ett autentiskt kulturellt sammanhang, där deltagarna lär sig tillsammans, av varandra och om varandra; i kultur, historia och baserat på erfarenhet eller färdigheter. Dessutom är de relationer som uppstår mellan medarbetare i olika åldersgrupper likt familjerelationer som tillgodoser de anställdas känslomässiga behov.  Å andra sidan kan de olika kommunikationsmetoderna mellan olika generationer leda till missförstånd.  De äldre generationerna gillar att kommunicera ansikte mot ansikte eller via telefonsamtal, medan de yngre tenderar att använda teknik i kommunikationen, t.ex. e-post. Dessutom påverkar gemensamma stereotyper människors uppfattningar, vilket leder till konflikter.  De äldre tror att de yngre saknar respekt, medan de yngre tror att de äldre är traditionella och inte gillar innovation. Att förstå dessa skillnader hjälper till att lösa de konflikter som uppstår mellan dem för att stödja skapandet av en meningsfull unik förbindelse mellan generationerna.

Video: 81 year old and 4 year old form most adorable bond

3. Möjligheter till livslångt lärande

Livslångt lärande med möjligheter till formellt, icke-formellt och informellt lärande. Det är ett reflexivt förhållande för lärande mellan generationer – varje generation förser nästa generation med sin erfarenhet och visdom, medan den nya generationen förser den föregående generationen med de senaste innovationerna och aktuell teknik. Detta påverkar samhället när det gäller att förbereda sig för framtida ledarskap. När det gäller arbetsområdet leder uppmuntran av kunskapsutbyte mellan olika åldersgrupper till att skapa en positiv interaktiv miljö genom att organisera mentorprogram, till exempel genom att uppmuntra äldre anställda att ta yngre anställda under sina vingar för att överföra sina erfarenheter.

4. Kunskapsutveckling och bibehållande av kunskap

Mobilisering av samhällets resurser för att berika lärandet hos unga och gamla. Även på arbetsmiljöskalan kännetecknas äldre anställda av kognitiv mognad och erfarenhet som underlättar beslutsfattandet.  Detta beror på den visdom som de har tjänat in under årens lopp. Denna visdom anses stödja de yngre och hjälpa dem att skapa kreativitet. Denna kunskap och detta kulturarv finns kvar i arbetsmiljön och bidrar till att öka produktiviteten.

Dessutom varierar utbildningsbakgrunden mellan olika generationer, till exempel har teknik och datorer blivit en integrerad del av utbildningen och det dagliga livet till skillnad från tidigare generationer. Detta påverkar problemlösning och beslutsfattande.