Ämne 5: Positiva resultat av intergenerationellt lärande för den äldre generationen

Lärande mellan generationer kan ge många fördelar för äldre generationer. Det bidrar till att öka äldres självkänsla, förbättra deras välbefinnande och hälsa, minska risken för depression och ge dem ett syfte med livet på ålderns höst. Det ökar också deras sociala kontakter, utvecklar deras förmåga att umgås med yngre generationer, bidrar till ökad problemlösningsförmåga, minskar ensamheten och de tenderar att känna sig mer delaktiga i samhället. De tenderar att känna sig mer respekterade och erkända för sina positiva bidrag till samhället i dag, samtidigt som deras tidigare erfarenheter och prestationer erkänns.

Fördelarna med det sociala kapitalet som erhålls genom lärande mellan generationerna har en “trickle down”-effekt, dvs. de sprider sig från en generation till andra generationer med tiden. Programmen för intergenerationellt lärande ökar således det sociala kapitalet inte bara för målgruppen utan för alla generationer i samhället. I slutändan är intergenerationellt lärande en process där båda grupperna vinner på det. Båda generationerna lär sig att interagera med andra, visa medkänsla, tålamod och tolerans. Detta är viktiga sociala färdigheter för alla åldersgrupper för att få ett framgångsrikt liv.

The growing season